Munkavállalás Írország

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretében az EURES információs hálózat célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Ennek megfelelően azok a magyar állampolgárok, akik külföldön szándékoznak vállalkozást alapítani, informálódhatnak és tájékozódhatnak az EURES tanácsadóktól.

Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban.

Az 1994. február 1-jén hatályba lépett társulási szerződés értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani a magyar vállalkozóknak is az Európai Unió területén történő letelepedést.

A tőke szabad áramlása biztosítja továbbá minden uniós polgár számára azt a jogot, hogy szabadon alapíthasson vállalkozást bármely tagállam területén. Jó tudni, hogy az egyes tagállamok vállalatalapítási szabályai eltérőek lehetnek. A vállalkozóval tarthatnak közvetlen családtagjai is, akik bár önállóan vállalhatnak munkát, de nem folytathatnak önálló vállalkozói tevékenységet.

Az EU-n belüli vállalkozás alapítására alapvetően a tagállami szabályok vonatkoznak. A közösségi szabályok az egyes szabályozási területeken a tagállami szabályok koordinációját jelentik. A szolgáltatási szabadság gyakorlati értelmezésben azt jelenti, hogy lehetőség nyílik az iparűző előtt a tevékenységének egy másik tagállamban való végzésére, az adott tagállam állampolgáraival megegyező jogállás szerint.

1.Utazásról és tartózkodásról

Uniós állampolgároknak Írországba történő beutazáshoz személyazonosító igazolvány vagy útlevél szükséges, és három hónapot meghaladó tartózkodás esetén sincs regisztrációs kötelezettségük.
Harmadik országbeli családtagok számára azonban három hónapon túli tartózkodás esetén a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon (Garda Siochána) tett bejelentési kötelezettség teljesítése mellett tartózkodási kártyát (residence card) is kell igényelni.
A tartózkodási kártya a szükséges formanyomtatvány kitöltését követően az Ír Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (INIS) európai uniós ügyekkel foglalkozó osztályán igényelhető. (www.inis.gov.ie)
Ötévnyi folyamatos és jogszerű írországi tartózkodás után az EGT tagországok állampolgárai és családtagjaik állandó tartózkodási kártyát (permanent residence card) igényelhetnek.

2.Vállalkozási formák

A vállalkozás indításának első lépése a tervezett tevékenységnek megfelelő vállalkozási forma megválasztása.

Írországban a vállalkozások törvényi szabályozását a Companies Act, 1963 tartalmazza (megkereshető és letölthető a www.irishstatutebook.ie honlapon). A legelterjedtebb vállalkozási forma az un. „incorporated company, limited by shares”. Ennek az önálló jogi személyként kezelt jogi vállalkozási formának négy változata van: „public limited company”; “company limited by guarantee not having a share capital”; “private company limited by shares” és “private company limited by guarantee having a share capital”.

A vállalkozások regisztrációjáért felelős hivatal a Companies Registration Office (CRO), melynek honlapjáról (www.cro.ie) lehet letölteni a szükséges nyomtatványokat.

Az alábbi vállalkozási formák közötti választásra van lehetőség.

 • Egyéni vállalkozás (un. „sole trader”)

Az üzleti tevékenységet saját nevében végző személy.

 • Üzleti partnerség

Két vagy több személy profit elérése céljából végzett közös üzleti tevékenysége.

 • Korlátolt felelősségű társaság

Korlátozott felelősséggel bíró személyi csoport, amely abból a célból jön létre, hogy a csoport nevében üzleti tevékenységet folytasson.

 • Szövetkezet

Olyan társulás, amely azzal a céllal jött létre, hogy elsősorban saját tagjai számára üzleti tevékenységet végezzen termékek és szolgáltatások – minimális költség melletti – előállítása révén. Bár az ilyen típusú szervezet is realizálhat profitot, amit szétoszt osztalék formájában a tagság között, de általában nem ez a fő célja.

A vállalkozási forma kiválasztása természetesen több szempont egyidejű mérlegese alapján történhet meg. A döntés során az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni.

 • Az üzleti tevékenység típusa.
 • A potenciális fogyasztók típusa, tulajdonságai.
 • A vállalkozás kockázata.
 • Törvényen alapuló kötelezettségek, korlátozások.
 • Az üzlet nagysága.
 • A menedzsment felépítése.
 • Az üzleti tevékenység közterhei.

A tervezett üzleti tevékenységnek megfelelő vállalkozási forma megválasztásáról ajánlatos a fenti szempontok alapos mérlegelése alapján dönteni, mivel a tevékenységi forma későbbi megváltoztatása költséges lehet és akadályozhatja az üzleti tevékenység menetét.

 1. Vállalkozás beindítása – regisztrációs eljárások

Egyéni vállalkozás

Ez a vállalkozási forma elterjedt például a farmerek, kereskedők, vendéglősök és kisiparosok körében. Az egyéni vállalkozás egy egyszemélyes üzlet, amely a tulajdonos saját neve alatt és saját pénzügyi hátterével működik. Ha az egyéni vállalkozás profitot termel, akkor az az egyéni vállalkozót illeti meg és fordítva, a veszteségek és kötelezettségek is az egyéni vállalkozót terhelik a üzleti és magán vagyonának mértékéig. Az egyéni vállalkozás működését jogi előírások szabályozzák.

Amennyiben az egyéni vállalkozó a saját nevétől eltérő néven folytatja üzleti tevékenységét, akkor az üzleti nevet és egyéb adatokat be kell jegyeztetnie a “Business Name Registration”-be a Cégnyilvántartó Hivatalban (Company Registration Office) az RBN1 formanyomtatvány kitöltésével és regisztrációs díj befizetésével. A formanyomtatvány a www.cro.ie internetes oldalról letölthető, illetve on-line módon kitölthető. Az üzleti tevékenység során és az üzleti névvel használt minden levelezésnek és tájékoztatónak tartalmaznia kell a tulajdonos nevét és a nemzetiségét, amennyiben nem ír állampolgárról van szó. Az üzleti név bejegyzési igazolást feltűnő módon kell elhelyezni az üzleti tevékenység helyén és minden későbbi változást be kell jelenteni. Az üzleti név használatára vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után. A nem bejelentett üzleti néven kötött szerződések nem érvényesíthetők a szerződő féllel szemben.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre más megkötések és szabályok is vonatkoznak. Például egy vendéglősnek meg kell felelni az italmérési szabályoknak, egy gyógyszerésznek rendelkeznie kell az előírt végzettséggel, illetve sok más tevékenység végzéséhez is engedélyek szükségesek.

Az egyéni vállalkozónak regisztráltatnia kell magát az adóhivatalnál jövedelemadó alanyaként és egy maghatározott összeget meghaladó várható éves bevétel esetében általános forgalmi adó alanyaként.

Az egyéni vállalkozónak üzleti célra javasolt elkülönült bankszámlát nyitni.

Üzleti partnerség

Az üzleti partnerség akkor jön létre, amikor a részt vevő partnerek között egyértelmű megegyezés jön létre erre vonatkozóan (például partnerségi megállapodást kötnek). Mindenképpen javasolt írásos partnerségi megállapodásban rögzíteni a partnerek jogait és kötelezettségeit. A társaságot létrehozó partnerek minimális száma 2 és általában maximum 20 főig terjed.

Az egyéni vállalkozóhoz hasonlóan amennyiben az üzleti név eltér a partnerek tényleges nevétől, akkor azt be kell jelenteni a Cégnyilvántartó Hivatalba az RBN1A formanyomtatvány kitöltésével, amely a www.cro.ie internetes oldalról letölthető, illetve on-line módon kitölthető.

Az üzleti partnerségnek regisztráltatnia kell magát az adóhivatalnál jövedelemadó alanyaként és egy maghatározott összeget meghaladó várható éves bevétel esetében általános forgalmi adó alanyaként.

Az üzleti partnerségnek az üzleti tevékenység végzésére elkülönült bankszámlát kell nyitni.

Korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság az üzleti partnerséghez hasonló egy alapvető különbséggel: a bejegyzett társaság a tagjaitól elhatárolható és elkülönült jogi személy, amely saját vagyonnal rendelkezik, szerződéseket köthet stb. A korlátolt felelősségű társaság bejegyzését a Társasági Törvény szabályozza. Ennek értelmében a társaság bejegyzéséhez az alábbi dokumentumoknak a Cégnyilvántartó Hivatalhoz történő benyújtása, valamint a megjelölt formanyomtatvány kitöltése szükséges.

 • Alapító okirat.
 • Alapszabályok.
 • A1 nyomtatvány
 • Regisztrációs díj befizetésének igazolása.

A bejegyzés megtörténtét a Cégnyilvántartó Hivatal által kiadott Bejegyzési Igazolás tanúsítja, amely a cég létezését igazolja. Az igazolás tartalmaz egy cégszámot, amely a hivatallal való későbbi levelezés során szükséges.

A társasági adóval kapcsolatosan minden cég köteles meghatározott információkat szolgáltatni az adóhivatalnak (Revenue Commissioners) az üzleti tevékenység megkezdését megelőző 30 napon belül. A gyakorlatban a Cégnyilvántartó Hivatal értesíti a cég bejegyzéséről az adóhivatalt, aki megküld egy formanyomtatványt kitöltésre a társasági adóval kapcsolatos regisztráció céljából.

Internetcím (Domain név) regisztráció

Ha az üzleti tevékenység során a vállalkozás használni szeretné az Internet nyújtotta lehetőségeket, akkor első lépésben Domain név regisztrációra van szükség. Amennyiben a kívánt Domain név egy meghatározott országhoz kapcsolódik, akkor a Domain nevek regisztrációjáért és nyilvántartásáért felelős nemzeti nyilvántartóhoz kell fordulni. Írországban ez a szervezet az IE Domain Registry Ltd (www.domainregistry.ie).

 1. Vállalkozások közterhei

A vállalkozói tevékenység megkezdésekor értesíteni kell a helyi adóhivatalt erről az alábbi formanyomtatványok közül a megfelelő kitöltésével.

 • STR formanyomtatvány: meghatározott előrelátható jövedelemszint alatti egyének és egyéni vállalkozók regisztrálására.
 • TR1 formanyomtatvány: meghatározott előrelátható jövedelemszint feletti egyének és egyéni vállalkozók, valamint üzleti társulások regisztrálására.
 • TR2 formanyomtatvány: cégek regisztrálására.

A regisztrációs formanyomtatványok az adóhivatal honlapjáról (www.revenue.ie) letölthetők.

A fenti nyomtatványok szolgálnak a jövedelem, a társasági adó, valamint a munkáltató által fizetett ún. PAYE/PRSI és az általános forgalmi adó fizetés céljából történő regisztrációhoz. A regisztráció során a vállalkozó új adószámot kap, amennyiben korábban még nem rendelkezett ilyennel. Az adószámra a későbbiekben szükség lesz az adóbevallás elkészítéséhez és az adóhivatallal való kapcsolattartáshoz.

A vállalkozások által fizetendő adók a következők lehetnek.

 • Jövedelemadó

A jövedelemadó az egyének által fizetendő az üzleti tevékenységből származó éves profit, illetve nyereség, valamint egyéb jövedelem után. Egyéni vállalkozóként az adóévre (január 1-december 31) vonatkozó adóbevallást legkésőbb az adóévet követő év október 31-ig kell elkészíteni. A kormány a gazdasági válság miatt bevezette a személyi jövedelem után kivetendő éves kiegészítő adó intézményét. A személyi jövedelemadó rendszerről és az adóalapot csökkentő kedvezményekről az ír adóhatóság oldalán lehet tájékozódni.(www.revenue.ie).

 • Társasági adó

A társasági adó a cégek által fizetendő az elért nyereség után, ami magában foglalja a jövedelem és tőkenyereséget is. A cégeknek az adott elszámolási időszakot követő 9 hónapon belül kell elkészíteni az adóbevallásukat és benyújtani az adóhatósághoz. A társasági adó mértéke a jövedelem természetétől függően eltérő, a kereskedelemből származó jövedelem esetén 12,5%, míg nem kereskedelemből származó jövedelem esetén 25%.

 • Munkaáltató által fizetendő PAYE és PRSI

Az a munkaadó, aki egy másik személyt alkalmaz és részére meghatározott összegű munkabért fizet, köteles regisztráltatni magát PAYE, illetve PRSI fizetés céljából. A PAYE (Pay As You Earn) a munkavállalónak kifizetett munkabére után fizetendő, a kereset nagyságához igazodó adó. A PRSI (Pay Related Social Insurance) a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget jelenti.

 • Általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adó az egyének/üzleti partnerségek/cégek által fizetendő az értékesített termékek és szolgáltatások után. Írországban négy kedvezményes áfa kulcsot: 0, 4, 8 és 13,5 %-ot alkalmaznak. A normál kulcs 21,5%.

Írországban az IDA Ireland (The Industrial Development Agency of Ireland) állami ügynökség feladata a külföldi befektetők és befektetések Írország számára való megnyerése (www.idaireland.com).

Magyarország és Írország közötti szorosabb üzleti együttműködés érdekében a két ország létrehozta Dublinban az Irish-Hungarian Business Association, valamint Budapesten az Irish-Hungarian Business Circle szervezeteket, melyek feladatuknak tekintik a vállalkozások, vállalkozók segítését mindkét országban.

 1. Szakképesítések elismertetése

A végzettségek elismerésével kapcsolatban az Európai Unió ENIC/NARIC hálózatának nemzeti központjai adnak naprakész tájékoztatást, amelyek elérhetősége megtalálható a www.enic-naric.net weboldalon.

A szakképesítések elfogadásával kapcsolatos további információk a következő honlapokon érhetők el.

www.nqai.ie

www.europass.cedefop.eu.int

 1. Hasznos címek

Cégnyilvántartási Hivatal (Company Registration Office)

Parnell House, 14 Parnell Square, Dublin 1.

Tel.: LoCall 1890 220 226

www.cro.ie

Adóhivatal (Revenue Comissioners)

9/15 Upper O’Connell Street, Dublin 1.

Tel.: LoCall 1890 333 425

www.revenue.ie

Vállalkozási, Kereskedelmi és Foglalkoztatási Minisztérium (Department of Enterprise, Trade and Employment)

Davitt House, 65A Adelaide Road, Dublin 2.

Tel.: LoCall 1890 201 616

www.entemp.ie

Versenyhivatal (Competition Authority)

Parnell House, 14 Parnell Square, Dublin 1.

Tel.: LoCall 1890 220 224

www.tca.ie

Fogyasztói Ügyek Hivatala (Office of the Director of Consumer Affairs)

George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2.

Tel.: (01) 605-9000

www.odca.ie

Kereskedelmi és Üzleti fejlesztési testület (Trade and Business Development Body)

The Old Gasworks Business Park,

Kilmorey Street, Newry, Co.Down BT34 2DE

Tel.: 028 30834 100 (048 from Ireland)

www.intertradeireland.com